/notice/list.php?code=notice
/notice/list.php?code=press
/notice/list.php?code=affair
/notice/schedule/list.php
/notice/list.php?code=letter
/notice/qna/?code=qna
 
 
 Home > 알림마당 > 행사일정     
전체행사 일정  국내 행사 일정  국외 행사 일정 

  * 2019년 5월 ~ 2019년 07월 행사 안내 입니다.
2019 년 5 월       
     
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
 
 
   5 월 행사 일정
등록된 일정이 없습니다.

2019 년 06 월       
           
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
           
 
   06 월 행사 일정
등록된 일정이 없습니다.

2019 년 07 월       
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
     
 
   07 월 학술행사 일정
등록된 일정이 없습니다.
Copyright © Innovative Research Institute for Cell Therapy.
Tel. 02-740-8969   Fax. 02-2072-0398   E-mail : irictpr@snu.ac.kr
110-744 서울특별시 종로구 대학로 101(연건동28번지) 서울대학교병원 어린이병원 별관 4층 첨단세포유전자치료센터